Árverési feltételek

Ingatlan-végrehajtás

Az   ingatlan-végrehajtás   általános   szabályait   a   bírósági   végrehajtási   eljárásról   szóló   1994.   évi   LIII.   törvény   (Vht.)   VII.   Fejezete   (136.§-163.§) tartalmazza. 1.   Az   adós   tulajdonában   levő   ingatlant   az   ingatlan   jellegére,   művelési   ágára   és   az   ingatlant   terhelő   jogra   vagy   tilalomra,   továbbá   az ingatlanhoz   kapcsolódó,   az   ingatlan-nyilvántartásba   feljegyzett   tényekre   tekintet   nélkül   végrehajtás   alá   lehet   vonni.(Vht.   136.   §.   (1) bekezdése) 2. A végrehajtás alá vont ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát csak a következő jogok terhelhetik (Vht. 137. §. (1) bekezdés): a) telki szolgalom, b) közérdekű használati jog, c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog, d) törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. Nem   terheli   az   ingatlant   megszerző   tulajdonos   tulajdonjogát   a   haszonélvezeti   jog   -   függetlenül   attól,   hogy   az   ingatlan-nyilvántartásba   be van-e   jegyezve   -,   ha   annak   jogosultja   a   végrehajtást   kérő   követelésének   kielégítéséért   felelős,   vagy   ha   azt   a   jelzálogjog   keletkezése   után szerződéssel létesítették. (Vht. 137. §. (2) bekezdés) Az ingatlan lefoglalása 3.1.    Ha    a    végrehajtható    okirat    tartalmazza    az    ingatlan    adatait,    a    végrehajtó    a    végrehajtási    költség    megelőlegezését    követő    3 munkanapon   belül   lefoglalja   az   ingatlant.   Ha   a   végrehajtást   kérő   a   végrehajtási   kérelemben   úgy   rendelkezett,   hogy   az   adós   ingatlanát   is vonják   végrehajtás   alá,   vagy   az   adós   ingatlanának   végrehajtás   alá   vonását   nem   zárta   ki,   de   a   végrehajtási   kérelemben   az   ingatlan   adatait nem   jelölte   meg,   a   végrehajtó   a   végrehajtási   költség   előlegezését   és   az   ingatlan   adatainak   beszerzését   követő   3   munkanapon   belül intézkedik az ingatlan lefoglalása iránt. (Vht. 138. §. (1) bekezdése) 3.2.   A   végrehajtó   az   ingatlan   lefoglalása   végett   megkeresi   az   ingatlanügyi   hatóságot,   hogy   a   végrehajtási   jogot   jegyezze   be   az   ingatlan- nyilvántartásba,    egyúttal    felhívja    az    ingatlanügyi    hatóságot,    hogy    a    végrehajtási    jog    bejegyzésével    kapcsolatos    határozatának megküldésével   együtt   tájékoztassa   a   végrehajtót   azoknak   a   nevéről   és   lakóhelyéről   (székhelyéről),   akiknek   az   ingatlanra   vonatkozólag   az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van. A foglalás a végrehajtási jog bejegyzésével valósul meg.(Vht. 138. §. (2) bekezdése) 3.3.    Az    ingatlanügyi    hatóság    a    végrehajtási    jog    bejegyzését    -    ideértve    a    megelőző    beadványokat    is    –    a    végrehajtási    költségként megelőlegezett igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően soron kívül intézi el. (Vht. 138. §. (3) bekezdése) 3.4.   Az   ingatlanügyi   hatóság   a   végrehajtási   jog   bejegyzéséről   szóló   határozatát   a   végrehajtónak,   a   feleknek   és   azoknak   kézbesíti,   akiknek az   ingatlanra   vonatkozólag   az   ingatlan-nyilvántartásba   bejegyzett   joguk   van,   egyúttal   megadja   a   végrehajtónak   a   (2)   bekezdés   szerinti tájékoztatást. (Vht. 138. §. (4) bekezdés) 3.5.   Halasztó   hatályú   igényper   indításának   a   végrehajtási   jog   bejegyzéséről   szóló   első   fokú   ingatlan-nyilvántartási   határozat   alapján   van helye. (Vht. 138. §. (5). bekezdés) 3.6.   A   lefoglalt   ingatlanra   vonatkozólag   jogot   csak   azzal   a   feltétellel   lehet   szerezni,   hogy   az   a   végrehajtást   kérő   végrehajtási   jogát   nem sérti, és a végrehajtás célját nem hiúsítja meg. (Vht. 138. §. (6) bekezdés) 3.7.    A    végrehajtási    eljárás    során    kezdeményezett    azon    ingatlan-nyilvántartási    eljárásokat,    amelyek    valamely    jog    bejegyzésére    vagy törlésére    irányulnak,    a    végrehajtó    akkor    is    kezdeményezi    az    ingatlanügyi    hatóság    előtt,    ha    a    jogszerzésre    jogosult    ezen    eljárások költségét nem fizeti meg. (Vht. 138/A. §.) 3.8.   Lakóingatlan   lefoglalásának   tényéről   a   végrehajtó   –   a   végrehajtási   jog   bejegyzéséről   szóló   határozat   részére   történt   kézbesítését követő 15 napon belül – tájékoztatja az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt. (Vht. 138/C. §.) Az ingatlan értékesítésének időpontja 4.1.   A   végrehajtó   a   lefoglalt   ingatlan   értékesítése   iránt   akkor   intézkedhet,   ha   a   7.   §.   (2)   bekezdése   szerint   a   követelés   viszonylag   rövidebb időn   belüli   behajtása   másképpen   nem   lehetséges   és   a   végrehajtási   jog   bejegyzéséről   szóló   határozatnak   a   végrehajtó   részére   történt kézbesítésétől számított 45 nap vagy a 138/C. §. szerinti tájékoztatástól számított 60 nap eltelt. (Vht. 139. (1) bekezdése) 4.2.   A   végrehajtó   az   ingatlan   árveréséről   szóló   hirdetményt   a   becsérték   megállapításától,   a   végrehajtási   kifogás   előterjesztése   esetén   a becsérték   tárgyában   hozott   jogerős   bírósági   határozat   kézhezvételétől   számított   3   hónapon   belül   köteles   közzétenni   az   elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában. (Vht. 139. §. (3) bekezdése) Az ingatlan becsértéke 5.1.   A   végrehajtó   az   ingatlan   értékesítése   előtt   a   6   hónapnál   nem   régebbi   adó   és   értékbizonyítványt   is   figyelembe   véve   vagy   -   bármelyik fél   erre   irányuló   kérelmére   szakértő   becsüs   véleménye   alapján   megállapítja   az   ingatlan   becsértékét   mind   beköltözhető,   mind   pedig   a lakott   állapotban   történő   értékesítés   esetére.   Az   adó   és   értékbizonyítványnak,   illetve   a   szakértő   becsüs   véleményének   tartalmaznia   kell azt, hogy az ingatlan  a Vht. 147. §. (3) bekezdése alapján lakóingatlannak minősül-e. (Vht. 140. §. (1) bekezdése) 5.2.   Ha   a   becsérték   megállapítása   (kifogás   esetén   a   bíróság   általi   jogerős   megállapítása)   óta   három   év   eltelt,   és   az   ingatlan   még   nem került   értékesítésre,   a   végrehajtó   bármelyik   fél   kérelmére   az   árverés   kitűzése   előtt   a   becsértéket   az   (1)   és   (2)   bekezdésben   foglaltak alkalmazásával ismételten megállapítja. (Vht. 140. §. (8) bekezdés). Ingatlanárverés 6.1.   Az   ingatlant   -   ha   a   törvény   másképpen   nem   rendelkezik   -   rendszerint   árverésen   kell   értékesíteni.   Az   ingatlant   –   a   (3)   bekezdésben foglalt kivétellel - beköltözhető állapotban kell árverezni. (Vht. 141. §. (1)-(2) bekezdése) 6.2. Lakottan kell árverezni az ingatlant,   a)   ha   abban   a   végrehajtási   eljárás   megindulását   megelőzően   kötött,   érvényes   bérleti   szerződés   alapján   bérlő   lakik,   kivéve   ha   az   adós   és   a zálogjogosult   korábban   az   ingatlan   beköltözhető   állapotban   történő   értékesítésében   állapodott   meg,   és   a   bérleti   szerződés   megkötésére e megállapodás ellenére került sor,   b) ha abban a 137. §. (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve - haszonélvező lakik,   c) ha az osztatlan közös tulajdonban levő ingatlanban a nem adós tulajdonostárs lakik, d)   ha   az   adós   és   a   végrehajtást   kérő   (több   végrehajtást   kérő   esetén   valamennyi   végrehajtást   kérő)   a   lakottan   történő   értékesítésben megállapodott, vagy   e) ha a lakottan történő értékesítéssel valamennyi végrehajtást kérő egyetért,   f)   ha   abban   az   adós   egyenesági   felmenője   lakik,   és   lakóhelye   a   végrehajtási   eljárás   megindítását   megelőző   6   hónapban   is   ebben   volt,   az ingatlan   tulajdonjogát   az   adós   tőle   ingyenesen   szerezte,   kivéve   ha   az   adós   és   a   zálogjogosult   korábban   az   ingatlan   beköltözhető állapotban történő értékesítésében állapodott meg. 6.3.   Ha   az   e)   pontban   foglalt   esetben   a   végrehajtást   kérők   nem   egyeztek   bele   a   lakottan   történő   értékesítésbe,   az   adósnak   a   lakásban maradására vonatkozó korábbi szerződéses kikötések a hatályukat vesztik. (Vht. 141. §. (4) bekezdés) 7.  Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tűzi ki, és ebben feltünteti: (Vht. 143. §.)  a)  nevét, hivatali helyiségének címét, telefonszámát, letéti számlájának számát,   b)  a felek nevét, a főkövetelések jogcímét és összegét,   c)   az   ingatlan   ingatlan-nyilvántartási   adatait   [helyrajzi   szám,   művelési   ág,   a   fekvés   helye,   tulajdonos,   a   137.   §.   (1)   bekezdése   szerinti terhek] és a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcímét és időtartamát,   d)  az ingatlan tartozékait, jellemző sajátosságait,   e)  az ingatlan lakott vagy beköltözhető állapotban történő értékesítését,    f)  az ingatlan kikiáltási árát    g)  az árverési előleg (a továbbiakban: előleg) összegét,      h)      az   árverésen   a   147.   §.   (2)   és   (3)   bekezdésében   foglaltak   alapján   tehető   legalacsonyabb   vételi   ajánlat   összegét,   és   azt,   hogy   a lakóingatlanra van-e a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatnak vagy tulajdonostársnak előárverezési joga,   i) az árverés kezdő és befejező időpontját, az ingatlan megtekintésének időpontját   j)      10   millió   Ft-ot   meg   nem   haladó   becsérték   esetén   a   becsérték   2%-ának   megfelelő,   de   legalább   1000   Ft   összegű,   10   millió   Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-ának megfelelő összegű, ezer forintra kerekített licitküszöböt,   k)      tájékoztatást   arról,   hogy   az   árverezőkre   vonatkozó   törvényi   rendelkezésekről,   az   elektronikus   ajánlattétel   feltételeiről   és   határidejének lejártáról,     a     vételár     megfizetéséről,     második     árverés     tartásáról     szóló     tájékoztatás     az     elektronikus     árverési     hirdetmények nyilvántartásában érhető el. 7.1.   A   Kar   hivatali   szerve   az   (1)   bekezdés   k)   pontjában   foglaltakról   szóló   általános   tájékoztatást   folyamatosan   közzéteszi   az   elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában. 7.2.   A   132/F.   §.   (6)   bekezdésének   az   árverés   időtartamára   vonatkozó   rendelkezését   az   ingatlanárverés   során   azzal   az   eltéréssel   kell alkalmazni,   hogy   az   árverés   az   árverési   hirdetmény   elektronikus   árverési   hirdetmények   nyilvántartásában   történő   közzétételét   követő 60.   napnak   a   végrehajtó   által   meghatározott,   8   és   20   óra   közé   eső   órájáig   tart;   ha   az   árverés   befejezését   megelőző   öt   percen   belül   újabb vételi   ajánlat   érkezik,   az   árverés   időtartama   ezen   vételi   ajánlattételtől   számított   öt   perccel   automatikusan   meghosszabbodik   az   utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig. (Vht. 145/B. §.) 8.   Az   ingó-   és   ingatlan-árverési   hirdetmény   elektronikus   úton   történő   közzétételére   és   a   vételi   ajánlatok   elektronikus   úton   történő megtételére   a   Kar   hivatali   szerve   által   működtetett,   az   interneten   folyamatosan   elérhető   informatikai   keretrendszer   (a   továbbiakban: elektronikus    árverési    rendszer)    szolgál,    amelyen    keresztül    elérhető    a    felhasználók    számára    az    elektronikus    árverési    hirdetmények nyilvántartása, az árverezők elektronikus nyilvántartása és a licitnapló. (Vht. 132/C. §.) 9.   Az   elektronikus   árverési   rendszerbe   árverezőként   történő   belépésre   az   árverezők   nyilvántartásába   bejegyzett   felhasználó   jogosult   az   e célból megállapított és aktivált felhasználói nevének és jelszavának megadásával. (Vht. 132/C. §. (3) bekezdés) 10.   A   végrehajtó   az   árverési   hirdetményt   az   elektronikus   árverési   hirdetmények   nyilvántartásában   teszi   közzé;   az   árverés   közhírré tételéhez   fűződő   jogkövetkezmény   a   hirdetmény   közzétételétől   a   licitnapló   lezárásáig   (a   továbbiakban:   közzétételi   időtartam)   történő közzétételhez   fűződik.   Nem   tekinthető   közzétettnek   az   árverés,   ha   az   elektronikus   árverési   hirdetmények   nyilvántartása   a   közzétételi időtartam 10%-át meghaladó időtartamban nem volt elérhető a felhasználók számára. (Vht. 132/D. §. (1) bekezdés) 11.   Az   árverezők   elektronikus   nyilvántartásába   bármely   személy   vagy   szervezet   kérheti   a   felvételét,   aki   az   elektronikus   árverési   rendszer árverezőként történő használatának feltételeit rögzítő felhasználási szabályzatban foglaltakat elfogadta. (Vht. 132/E. §. (1) bekezdés) 12. Az árverezők elektronikus nyilvántartása az árverező következő adatait tartalmazza: (Vht. 132/E. §. (2) bekezdés) a)   a   természetes   személy   természetes   személyazonosító   adatai,   lakóhelye,   állampolgársága,   személyi   azonosítója,   adóazonosító   jele, személyazonosítás     céljából     bemutatott     okmányának     típusa     és     száma,     valamint     törvényes     képviselőjének     neve,     lakóhelye     és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma;   b)            a    szervezet    elnevezése,    székhelye,    a    nyilvántartását    vezető    hatóság    elnevezése,    nyilvántartási    száma,    statisztikai    jelzőszáma, adószáma, valamint a képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma;   c)   az együttes árverezők tulajdonszerzési aránya; d)   az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói neve és jelszava; e)  az árverező által az ajánlattevőként történő beazonosítására megadott egyedi azonosítója (árverező egyedi azonosítója); f)  az árveréssel kapcsolatos iratok kézbesítésére szolgáló elektronikus levelezési címe. g)  annak ténye, hogy az árverező a 123. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti személy vagy szervezet. 13.   Az   árverést   lefolytató   végrehajtó   kérelemre   aktiválja   az   elektronikus   árverési   rendszer   árverezőként   történő   használatához   szükséges felhasználói nevet és jelszót, ha az árverezők nyilvántartásában szereplő személy vagy szervezet (Vht. 132/F. § (1) bekezdés)   a)         a   becsérték   10%-ának   megfelelő   árverési   előleget   a   végrehajtónál   letétbe   helyezte,   vagy   átutalta   és   azt   a   végrehajtói   letéti   számlán jóváírták; b)    az árverésből nincs kizárva; és c)   előárverezési   jog   gyakorlására   is   lehetőséget   adó   felhasználói   jogosultság   igénylése   esetén   -   igazolta   azt,   hogy   az   árverésen   e   törvény szerint előárverezésre jogosult. 14.   Az   árverező   az   árverési   hirdetménynek   az   elektronikus   árverési   hirdetmények   nyilvántartásában   történő   közzétételét   követően   az árveréshez   tartozó   licitnapló   lezárásáig   az   aktivált   felhasználói   nevének   és   jelszavának,   valamint   a   vételi   ajánlat   összegének   megadásával elektronikus úton vételi ajánlatot tehet az ingóságra. (Vht. 132/F. §. (2) bekezdés) 15.    Ha    az    árverező    vételi    ajánlatának    közzétételét    követően    az    elektronikus    árverési    rendszer    újabb    vételi    ajánlatot    tesz    közzé    a licitnaplóban,   az   árverező   kérelmére   a   végrehajtó   3   munkanapon   belül   intézkedik   az   árverési   előleg   átutalási   költséggel   csökkentett részének   visszautalásáról;   kérelem   hiányában   az   árverési   vevőn   kívüli   többi   árverezőnek   az   előleget   az   árverés   befejezése   után   kell visszautalni. (Vht. 132/F. §. (4) bekezdés) 16.    Ha    az    árverező    ingatlanszerzése    engedélyhez    kötött,    az    elektronikus    árverési    rendszer    árverezőként    történő    használatához szükséges   felhasználói   név   és   jelszó   aktiválásának   az   is   feltétele,   hogy   az   ingatlanszerzési   engedélyét   a   végrehajtónak   bemutassa.(Vht. 145/C. (2) bekezdés) 17.   A   vételi   ajánlatot   az   elektronikus   árverési   rendszer   akkor   nem   teszi   közzé   az   árveréshez   tartozó   licitnaplóban,   ha   az   nem   éri   el   a becsérték   50%-át,   lakóingatlan   esetében   a   147.   §   (3)   bekezdésében   foglalt   feltételek   fennállása   esetén   a   becsérték   összegét,   illetve   annak 70 %-át, vagy nem haladja meg legalább a licitküszöb összegével az előzőleg közzétett vételi ajánlatot. (Vht. 145/C. (3) bekezdés) 18. Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege. (Vht. 147. §. (1) bekezdése) 19.   Az   ingatlanra   –   a   (3)   bekezdésben   foglat   kivétellel   –   legalább   a   kikiáltási   ár   felének   megfelelő   összeggel   tehető   érvényes   vételi   ajánlat. (Vht. 147. §. (2) bekezdés.) Lakóingatlanra   legalább   a   kikiáltási   ár   70%-ának-   fogyasztóval   kötött   szerződésen   alapuló   követelés   behajtása   esetén   legalább   a   kikiáltási árának   –   megfelelő   összeggel   tehető   érvényes   vételi   ajánlat,   ha   az   adósnak   ez   az   egyetlen   lakóingatlana,   lakóhelye   ebben   van,   és   a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.(Vht. 147. §. (3) bekezdés). 20. Lakóingatlannak kell tekinteni (Vht. 147. §. (4) bekezdés):    a)   a   lakás   céljára   létesített   és   az   ingatlan-nyilvántartásban   lakóház   vagy   lakás   megnevezéssel   nyilvántartott   vagy   ilyenként   feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki,   b)   az   ingatlan-nyilvántartásban   tanyaként   feltüntetett   lakó-,   illetőleg   gazdasági   épületet,   épületcsoportot   és   az   azonos   helyrajzi   szám alatt hozzá tartozó föld együttesét. 21.   Az   árverési   vevő   köteles   a   teljes   vételárat   az   árverési   jegyzőkönyv   aláírásának   napjától   -   ha   pedig   az   árverést   jogorvoslattal   támadták meg,   a   jogorvoslatot   elbíráló   határozat   rendelkezése   szerint   annak   jogerőre   emelkedésétől   -   számított   15   napon   belül   befizetni   vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. (Vht. 149. §. (1) bekezdés) 22.   A   végrehajtó   a   vételár   megfizetésére   legfeljebb   2   hónapig   terjedő   halasztást   adhat,   ha   ezt   a   vételár   nagyobb   összege   vagy   más   fontos körülmény    indokolttá    teszi.    A    vételár    előleggel    csökkentett    összege    után    az    esedékesség    napjától    a    Polgári    Törvénykönyv    szerinti késedelmi kamatot kell fizetni, amely a végrehajtás során befolyt összeget növeli. (Vht. 149. §. (2)-(3) bekezdés) 23.   Ha   az   árverési   vevőnek   az   adóssal   szemben   olyan   követelése   van,   amelyre   vonatkozóan   a   végrehajtást   elrendelték,   az   árverési   vevő   - a   kiköltözési   kötelezettségének   a   154/B.   §   szerint   eleget   tevő   adóst   megillető   összeg   kivételével   -   visszatarthatja   az   árverési   vételárat, vagy azt a részét, amely a követelésének a kielégítéséhez szükséges. (Vht. 150. §. (1) bekezdés) 24.   Ha   az   árverési   vevő   a   teljes   vételárat   kifizette,   és   az   árveréstől   számított   30   nap   eltelt,   a   végrehajtó   megküldi   az   árverési   jegyzőkönyv másolatát (Vht. 153. §. (2) bekezdés)   a) az árverési vevő részére az árverési vétel igazolása céljából,   b) az ingatlanügyi hatóság részére az árverési vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése végett. 25.   A   végrehajtó   a   tulajdonjog   bejegyzési   eljárás   megindítása   iránti   megkeresésében   tájékoztatja   az   ingatlanügyi   hatóságot   az   adós adóazonosító   jeléről,   adóazonosító   jel   hiányában   az   adós   nevéről,   születési   helyéről,   idejéről,   anyja   leánykori   nevéről   és   lakóhelyéről (nem   magyar   állampolgárságú   magánszemélynek   az   útlevélszámáról),   továbbá   arról,   hogy   az   árverés   jogerőre   emelkedett,   és   az   árverési vételárat kifizették. (Vht. 153. §. (3) bekezdés) 26.   Az   elektronikus   árverési   rendszer   az   árverés   befejezését   -   ha   pedig   arra   nem   került   sor,   a   licitnapló   végrehajtó   általi   lezárását   -   követő 30.   napon   automatikusan   törli   az   elektronikus   árverési   hirdetmények   nyilvántartásából   az   árverési   hirdetményt   és   a   hozzá   tartozó licitnaplót. (Vht. 153. §. (4) bekezdés) 27.   Ha   az   árverési   vevő   a   teljes   vételárat   kifizette,   és   az   árveréstől   számított   30   nap   eltelt,   a   végrehajtó   az   árverésen   megvett   ingatlant átadja az árverési vevőnek. (Vht. 154. §. (1) bekezdés) 28. Az ingatlan után az adó és más köztartozás az árverési vevőt az árverés napjától terheli.(Vht. 154. §. (2) bekezdés) 29.   Az   ingatlan   után   járó   bérösszeg   (haszonbér)   az   árverési   vevőt   az   árverés   utáni   legközelebbi   esedékességi   időponttól   illeti   meg, feltéve,   hogy   az   árverési   vevő   az   árverésről   a   bérlőt   (haszonbérlőt)   ezelőtt   az   időpont   előtt   értesítette.   Az   értesítés   elmulasztásából   vagy a késedelmes értesítésből eredő kár az árverési vevőt terheli. (Vht. 154. §. (3) bekezdés) 30.   Az   adós   és   az   adós   jogán   az   ingatlanban   lakó   személyek   -   a   (3)   és   (4)   bekezdésben   foglalt   kivétellel   -   az   árveréstől   számított   30.   napig, ha   a   végrehajtó   ennél   hosszabb   határidőt   adott   a   vételár   megfizetésére,   eddig   az   időpontig,   jogorvoslat   előterjesztése   esetén   pedig   az erről   szóló   határozat   rendelkezése   szerint   a   határozat   jogerőre   emelkedésétől   számított   15.   napig   kötelesek   az   ingatlant   ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek. (Vht. 154/A. §.) 31.   Az   adós   és   a   vele   lakó   személyek   ideiglenesen   mentesülnek   a   kiköltözési   kötelezettség   alól,   ha   a   vételár   kifizetése   határidőben   nem történt   meg;   ebben   az   esetben   a   teljes   vételár   kifizetésétől   számított   30   napon   belül   kell   kiköltözni   az   ingatlanból.   (Vht.   154/A.   §.   (3) bekezdés) 31.1.   A   végrehajtást   foganatosító   bíróság   az   adósnak   a   -   becsérték   közlésének   kézhezvételétől   számított   15   napon   belül   előterjesztett   - kérelmére   az   ingatlan   elhagyására   egyszeri   halasztást   adhat,   ha   az   ingatlan   a   147.   §   (3)   és   (4)   bekezdésében   foglaltaknak   megfelel,   és   az adós   az   elhelyezését   ideiglenesen   sem   tudja   biztosítani.   Nincs   helye   halasztásnak,   ha   az   adóst   az   eljárás   során   korábban   rendbírsággal sújtották,   vagy   kérelmére   a   bíróság   legalább   6   hónapra   a   halasztásra   is   okot   adó   körülmény   miatt   a   végrehajtást   felfüggesztette.   (Vht. 154/A. §. (4) bekezdés) 31.2. A halasztás időtartama legfeljebb az árverés időpontjától számított 6 hónapig terjedhet. Vht. 154/A. §. (5) bekezdés) 32.   Ha   a   kiköltözésre   a   Vht.   154/A.   §.   (1)   és   (5)   bekezdésben   foglalt   időpontig   nem   került   sor   az   árverési   vevő   a   kiköltözési   határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan kiürítését. (Vht. 154/A. §. (10) bekezdés) 33.   A   végrehajtó   köteles   –   a   lakóingatlan   kiürítésére   irányuló   kérelem   részére   történt   kézbesítését   követő   8   napon   belül   –   tájékoztatni   a lakóingatlan   fekvése   szerint   illetékes   jegyzőt   arról,   hogy   az   árverési   vevő   az   ingatlan   kiürítésére   irányuló   kérelmet   terjesztett   elő.   (Vht. 154/A. §. (11) bekezdés). 34.   A   végrehajtó   az   árverési   vevő   kérelmére   -szükség   esetén   rendőrség   közreműködésével   -   akkor   intézkedik   az   ingatlan   kiürítése   iránt   a 182.   §   és   a   182/A.   §   megfelelő   alkalmazásával,   ha   a   (11)   bekezdés   szerint   a   jegyző   részére   megküldött   tájékoztatástól   számított   60   nap eltelt. (Vht. 154/A §. (12) bekezdés) 35.   Ha   az   adós   a   kiköltözési   kötelezettségének   a   154/A.   §   (1)   és   (5)   bekezdésben   foglalt   határidőben   eleget   tett,   és   az   ingatlant   kiürített állapotban,   az   árverési   hirdetményben   feltüntetett   tartozékokkal   együtt   átadja   az   árverési   vevőnek,   az   ingatlan   kiürítését,   de   legkésőbb   a kiköltözési határidő lejártát követő 8 napon belül előterjesztett kérelmére megilleti (Vht. 154/B. (1) bekezdés) a) az 5 millió forint alatti árverési vételár esetén annak 1%-ának, b) 5 millió forint és azt meghaladó összegű árverési vételár esetén 50 000 forint és az 5 millió forint feletti rész 0,5%-ának, c)   10   millió   Ft   és   azt   meghaladó   összegű   árverési   vételár   esetén   75   000   forint   és   a   10   millió   forint   feletti   rész   0,25%-ának   megfelelő összeg. 35.1.   A   végrehajtó   a   kifizetés   feltételeinek   fennállását   jegyzőkönyvben   rögzíti,   melyet   a   feleknek   kézbesít;   az   összeg   kifizetése   iránt   a jegyzőkönyv   kézbesítését   követő   15.   nap   elteltével,   kifogás   esetén   a   jogerős   elbírálásáról   szóló   végzés   alapján,   annak   kézhezvételét követő   15   napon   belül   intézkedik.   A   kifizetés   után   fennmaradó   összeg   minősül   végrehajtás   során   befolyt   összegnek,   ez   használható   fel   a végrehajtási költségek és a követelés kielégítésére. (Vht. 154/B. §. (2) bekezdés).

Árverési feltételek

Ingatlan-végrehajtás

Az   ingatlan-végrehajtás   általános   szabályait   a   bírósági   végrehajtási eljárásról    szóló    1994.    évi    LIII.    törvény    (Vht.)    VII.    Fejezete    (136.§- 163.§) tartalmazza. 1.    Az    adós    tulajdonában    levő    ingatlant    az    ingatlan    jellegére, művelési   ágára   és   az   ingatlant   terhelő   jogra   vagy   tilalomra,   továbbá az   ingatlanhoz   kapcsolódó,   az   ingatlan-nyilvántartásba   feljegyzett tényekre   tekintet   nélkül   végrehajtás   alá   lehet   vonni.(Vht.   136.   §.   (1) bekezdése) 2.    A    végrehajtás    alá    vont    ingatlant    megszerző    új    tulajdonos tulajdonjogát   csak   a   következő   jogok   terhelhetik   (Vht.   137.   §.   (1) bekezdés): a) telki szolgalom, b) közérdekű használati jog, c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog, d)    törvényen    alapuló    haszonélvezeti    jog    akkor    is,    ha    nincs    az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. Nem    terheli    az    ingatlant    megszerző    tulajdonos    tulajdonjogát    a haszonélvezeti      jog      -      függetlenül      attól,      hogy      az      ingatlan- nyilvántartásba     be     van-e     jegyezve     -,     ha     annak     jogosultja     a végrehajtást   kérő   követelésének   kielégítéséért   felelős,   vagy   ha   azt   a jelzálogjog   keletkezése   után   szerződéssel   létesítették.   (Vht.   137.   §. (2) bekezdés) Az ingatlan lefoglalása 3.1.   Ha   a   végrehajtható   okirat   tartalmazza   az   ingatlan   adatait,   a végrehajtó     a     végrehajtási     költség     megelőlegezését     követő     3 munkanapon   belül   lefoglalja   az   ingatlant.   Ha   a   végrehajtást   kérő   a végrehajtási   kérelemben   úgy   rendelkezett,   hogy   az   adós   ingatlanát is   vonják   végrehajtás   alá,   vagy   az   adós   ingatlanának   végrehajtás   alá vonását   nem   zárta   ki,   de   a   végrehajtási   kérelemben   az   ingatlan adatait    nem    jelölte    meg,    a    végrehajtó    a    végrehajtási    költség előlegezését     és     az     ingatlan     adatainak     beszerzését     követő     3 munkanapon    belül    intézkedik    az    ingatlan    lefoglalása    iránt.    (Vht. 138. §. (1) bekezdése) 3.2.    A    végrehajtó    az    ingatlan    lefoglalása    végett    megkeresi    az ingatlanügyi   hatóságot,   hogy   a   végrehajtási   jogot   jegyezze   be   az ingatlan-nyilvántartásba,       egyúttal       felhívja       az       ingatlanügyi hatóságot,     hogy     a     végrehajtási     jog     bejegyzésével     kapcsolatos határozatának    megküldésével    együtt    tájékoztassa    a    végrehajtót azoknak     a     nevéről     és     lakóhelyéről     (székhelyéről),     akiknek     az ingatlanra     vonatkozólag     az     ingatlan-nyilvántartásba     bejegyzett joguk    van.    A    foglalás    a    végrehajtási    jog    bejegyzésével    valósul meg.(Vht. 138. §. (2) bekezdése) 3.3.    Az    ingatlanügyi    hatóság    a    végrehajtási    jog    bejegyzését    - ideértve   a   megelőző   beadványokat   is   –   a   végrehajtási   költségként megelőlegezett    igazgatási    szolgáltatási    díj    megfizetését    követően soron kívül intézi el. (Vht. 138. §. (3) bekezdése) 3.4.   Az   ingatlanügyi   hatóság   a   végrehajtási   jog   bejegyzéséről   szóló határozatát    a    végrehajtónak,    a    feleknek    és    azoknak    kézbesíti, akiknek    az    ingatlanra    vonatkozólag    az    ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett    joguk    van,    egyúttal    megadja    a    végrehajtónak    a    (2) bekezdés szerinti tájékoztatást. (Vht. 138. §. (4) bekezdés) 3.5.    Halasztó    hatályú    igényper    indításának    a    végrehajtási    jog bejegyzéséről    szóló    első    fokú    ingatlan-nyilvántartási    határozat alapján van helye. (Vht. 138. §. (5). bekezdés) 3.6.   A   lefoglalt   ingatlanra   vonatkozólag   jogot   csak   azzal   a   feltétellel lehet   szerezni,   hogy   az   a   végrehajtást   kérő   végrehajtási   jogát   nem sérti,    és    a    végrehajtás    célját    nem    hiúsítja    meg.    (Vht.    138.    §.    (6) bekezdés) 3.7.    A    végrehajtási    eljárás    során    kezdeményezett    azon    ingatlan- nyilvántartási   eljárásokat,   amelyek   valamely   jog   bejegyzésére   vagy törlésére     irányulnak,     a     végrehajtó     akkor     is     kezdeményezi     az ingatlanügyi     hatóság     előtt,     ha     a     jogszerzésre     jogosult     ezen eljárások költségét nem fizeti meg. (Vht. 138/A. §.) 3.8.     Lakóingatlan     lefoglalásának     tényéről     a     végrehajtó     –     a végrehajtási    jog    bejegyzéséről    szóló    határozat    részére    történt kézbesítését    követő    15    napon    belül    –    tájékoztatja    az    ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt. (Vht. 138/C. §.) Az ingatlan értékesítésének időpontja 4.1.    A    végrehajtó    a    lefoglalt    ingatlan    értékesítése    iránt    akkor intézkedhet,   ha   a   7.   §.   (2)   bekezdése   szerint   a   követelés   viszonylag rövidebb   időn   belüli   behajtása   másképpen   nem   lehetséges   és   a végrehajtási    jog    bejegyzéséről    szóló    határozatnak    a    végrehajtó részére   történt   kézbesítésétől   számított   45   nap   vagy   a   138/C.   §. szerinti    tájékoztatástól    számított    60    nap    eltelt.    (Vht.    139.    (1) bekezdése) 4.2.    A    végrehajtó    az    ingatlan    árveréséről    szóló    hirdetményt    a becsérték    megállapításától,    a    végrehajtási    kifogás    előterjesztése esetén    a    becsérték    tárgyában    hozott    jogerős    bírósági    határozat kézhezvételétől   számított   3   hónapon   belül   köteles   közzétenni   az elektronikus   árverési   hirdetmények   nyilvántartásában.   (Vht.   139.   §. (3) bekezdése) Az ingatlan becsértéke 5.1.   A   végrehajtó   az   ingatlan   értékesítése   előtt   a   6   hónapnál   nem régebbi    adó    és    értékbizonyítványt    is    figyelembe    véve    vagy    - bármelyik   fél   erre   irányuló   kérelmére   szakértő   becsüs   véleménye alapján    megállapítja    az    ingatlan    becsértékét    mind    beköltözhető, mind   pedig   a   lakott   állapotban   történő   értékesítés   esetére.   Az   adó és   értékbizonyítványnak,   illetve   a   szakértő   becsüs   véleményének tartalmaznia   kell   azt,   hogy   az   ingatlan      a   Vht.   147.   §.   (3)   bekezdése alapján lakóingatlannak minősül-e. (Vht. 140. §. (1) bekezdése) 5.2.   Ha   a   becsérték   megállapítása   (kifogás   esetén   a   bíróság   általi jogerős   megállapítása)   óta   három   év   eltelt,   és   az   ingatlan   még   nem került    értékesítésre,    a    végrehajtó    bármelyik    fél    kérelmére    az árverés    kitűzése    előtt    a    becsértéket    az    (1)    és    (2)    bekezdésben foglaltak   alkalmazásával   ismételten   megállapítja.   (Vht.   140.   §.   (8) bekezdés). Ingatlanárverés 6.1.    Az    ingatlant    -    ha    a    törvény    másképpen    nem    rendelkezik    - rendszerint     árverésen     kell     értékesíteni.     Az     ingatlant     –     a     (3) bekezdésben     foglalt     kivétellel     -     beköltözhető     állapotban     kell árverezni. (Vht. 141. §. (1)-(2) bekezdése) 6.2. Lakottan kell árverezni az ingatlant,   a)   ha   abban   a   végrehajtási   eljárás   megindulását   megelőzően   kötött, érvényes   bérleti   szerződés   alapján   bérlő   lakik,   kivéve   ha   az   adós   és a    zálogjogosult    korábban    az    ingatlan    beköltözhető    állapotban történő    értékesítésében    állapodott    meg,    és    a    bérleti    szerződés megkötésére e megállapodás ellenére került sor,   b)    ha    abban    a    137.    §.    (2)    bekezdésben    foglalt    esetet    kivéve    - haszonélvező lakik,   c)   ha   az   osztatlan   közös   tulajdonban   levő   ingatlanban   a   nem   adós tulajdonostárs lakik, d)   ha   az   adós   és   a   végrehajtást   kérő   (több   végrehajtást   kérő   esetén valamennyi    végrehajtást    kérő)    a    lakottan    történő    értékesítésben megállapodott, vagy   e)    ha    a    lakottan    történő    értékesítéssel    valamennyi    végrehajtást kérő egyetért,   f)   ha   abban   az   adós   egyenesági   felmenője   lakik,   és   lakóhelye   a végrehajtási   eljárás   megindítását   megelőző   6   hónapban   is   ebben volt,   az   ingatlan   tulajdonjogát   az   adós   tőle   ingyenesen   szerezte, kivéve     ha     az     adós     és     a     zálogjogosult     korábban     az     ingatlan beköltözhető állapotban történő értékesítésében állapodott meg. 6.3.   Ha   az   e)   pontban   foglalt   esetben   a   végrehajtást   kérők   nem egyeztek    bele    a    lakottan    történő    értékesítésbe,    az    adósnak    a lakásban   maradására   vonatkozó   korábbi   szerződéses   kikötések   a hatályukat vesztik. (Vht. 141. §. (4) bekezdés) 7.      Az   árverést   a   végrehajtó   árverési   hirdetménnyel   tűzi   ki,   és   ebben feltünteti: (Vht. 143. §.)      a)          nevét,     hivatali     helyiségének     címét,     telefonszámát,     letéti számlájának számát,   b)  a felek nevét, a főkövetelések jogcímét és összegét,   c)     az     ingatlan     ingatlan-nyilvántartási     adatait     [helyrajzi     szám, művelési   ág,   a   fekvés   helye,   tulajdonos,   a   137.   §.   (1)   bekezdése szerinti    terhek]    és    a    földhasználati    nyilvántartásba    bejegyzett földhasználat jogcímét és időtartamát,   d)  az ingatlan tartozékait, jellemző sajátosságait,   e)          az     ingatlan     lakott     vagy     beköltözhető     állapotban     történő értékesítését,    f)  az ingatlan kikiáltási árát    g)  az árverési előleg (a továbbiakban: előleg) összegét,      h)      az   árverésen   a   147.   §.   (2)   és   (3)   bekezdésében   foglaltak   alapján tehető    legalacsonyabb    vételi    ajánlat    összegét,    és    azt,    hogy    a lakóingatlanra    van-e    a    lakóingatlan    fekvése    szerinti    települési önkormányzatnak vagy tulajdonostársnak előárverezési joga,   i)      az      árverés      kezdő      és      befejező      időpontját,      az      ingatlan megtekintésének időpontját   j)      10   millió   Ft-ot   meg   nem   haladó   becsérték   esetén   a   becsérték   2%- ának    megfelelő,    de    legalább    1000    Ft    összegű,    10    millió    Ft-ot meghaladó     becsérték     felett     a     becsérték     1%-ának     megfelelő összegű, ezer forintra kerekített licitküszöböt,   k)        tájékoztatást    arról,    hogy    az    árverezőkre    vonatkozó    törvényi rendelkezésekről,     az     elektronikus     ajánlattétel     feltételeiről     és határidejének   lejártáról,   a   vételár   megfizetéséről,   második   árverés tartásáról   szóló   tájékoztatás   az   elektronikus   árverési   hirdetmények nyilvántartásában érhető el. 7.1.   A   Kar   hivatali   szerve   az   (1)   bekezdés   k)   pontjában   foglaltakról szóló       általános       tájékoztatást       folyamatosan       közzéteszi       az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában. 7.2.     A     132/F.     §.     (6)     bekezdésének     az     árverés     időtartamára vonatkozó     rendelkezését     az     ingatlanárverés     során     azzal     az eltéréssel   kell   alkalmazni,   hogy   az   árverés   az   árverési   hirdetmény elektronikus     árverési     hirdetmények     nyilvántartásában     történő közzétételét   követő   60.   napnak   a   végrehajtó   által   meghatározott,   8 és   20   óra   közé   eső   órájáig   tart;   ha   az   árverés   befejezését   megelőző öt   percen   belül   újabb   vételi   ajánlat   érkezik,   az   árverés   időtartama ezen    vételi    ajánlattételtől    számított    öt    perccel    automatikusan meghosszabbodik   az   utolsó   vételi   ajánlat   megtételét   követő   ötödik perc végéig. (Vht. 145/B. §.) 8.    Az    ingó-    és    ingatlan-árverési    hirdetmény    elektronikus    úton történő    közzétételére    és    a    vételi    ajánlatok    elektronikus    úton történő    megtételére    a    Kar    hivatali    szerve    által    működtetett,    az interneten    folyamatosan    elérhető    informatikai    keretrendszer    (a továbbiakban:    elektronikus    árverési    rendszer)    szolgál,    amelyen keresztül   elérhető   a   felhasználók   számára   az   elektronikus   árverési hirdetmények        nyilvántartása,        az        árverezők        elektronikus nyilvántartása és a licitnapló. (Vht. 132/C. §.) 9.     Az     elektronikus     árverési     rendszerbe     árverezőként     történő belépésre    az    árverezők    nyilvántartásába    bejegyzett    felhasználó jogosult   az   e   célból   megállapított   és   aktivált   felhasználói   nevének és jelszavának megadásával. (Vht. 132/C. §. (3) bekezdés) 10.   A   végrehajtó   az   árverési   hirdetményt   az   elektronikus   árverési hirdetmények    nyilvántartásában    teszi    közzé;    az    árverés    közhírré tételéhez   fűződő   jogkövetkezmény   a   hirdetmény   közzétételétől   a licitnapló   lezárásáig   (a   továbbiakban:   közzétételi   időtartam)   történő közzétételhez   fűződik.   Nem   tekinthető   közzétettnek   az   árverés,   ha az   elektronikus   árverési   hirdetmények   nyilvántartása   a   közzétételi időtartam   10%-át   meghaladó   időtartamban   nem   volt   elérhető   a felhasználók számára. (Vht. 132/D. §. (1) bekezdés) 11.    Az    árverezők    elektronikus    nyilvántartásába    bármely    személy vagy    szervezet    kérheti    a    felvételét,    aki    az    elektronikus    árverési rendszer    árverezőként    történő    használatának    feltételeit    rögzítő felhasználási   szabályzatban   foglaltakat   elfogadta.   (Vht.   132/E.   §.   (1) bekezdés) 12.   Az   árverezők   elektronikus   nyilvántartása   az   árverező   következő adatait tartalmazza: (Vht. 132/E. §. (2) bekezdés) a)    a    természetes    személy    természetes    személyazonosító    adatai, lakóhelye,    állampolgársága,    személyi    azonosítója,    adóazonosító jele,   személyazonosítás   céljából   bemutatott   okmányának   típusa   és száma,     valamint     törvényes     képviselőjének     neve,     lakóhelye     és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma;   b)            a    szervezet    elnevezése,    székhelye,    a    nyilvántartását    vezető hatóság    elnevezése,    nyilvántartási    száma,    statisztikai    jelzőszáma, adószáma,      valamint      a      képviselőjének      neve,      lakóhelye      és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma;   c)   az együttes árverezők tulajdonszerzési aránya; d)               az     elektronikus     árverési     rendszer     árverezőként     történő használatához szükséges felhasználói neve és jelszava; e)        az    árverező    által    az    ajánlattevőként    történő    beazonosítására megadott egyedi azonosítója (árverező egyedi azonosítója); f)          az     árveréssel     kapcsolatos     iratok     kézbesítésére     szolgáló elektronikus levelezési címe. g)      annak   ténye,   hogy   az   árverező   a   123.   §   (2)   bekezdés   a)   vagy   b) pontja szerinti személy vagy szervezet. 13.     Az     árverést     lefolytató     végrehajtó     kérelemre     aktiválja     az elektronikus   árverési   rendszer   árverezőként   történő   használatához szükséges      felhasználói      nevet      és      jelszót,      ha      az      árverezők nyilvántartásában   szereplő   személy   vagy   szervezet   (Vht.   132/F.   §   (1) bekezdés)   a)               a     becsérték     10%-ának     megfelelő     árverési     előleget     a végrehajtónál   letétbe   helyezte,   vagy   átutalta   és   azt   a   végrehajtói letéti számlán jóváírták; b)    az árverésből nincs kizárva; és c)    előárverezési    jog    gyakorlására    is    lehetőséget    adó    felhasználói jogosultság   igénylése   esetén   -   igazolta   azt,   hogy   az   árverésen   e törvény szerint előárverezésre jogosult. 14.   Az   árverező   az   árverési   hirdetménynek   az   elektronikus   árverési hirdetmények   nyilvántartásában   történő   közzétételét   követően   az árveréshez    tartozó    licitnapló    lezárásáig    az    aktivált    felhasználói nevének    és    jelszavának,    valamint    a    vételi    ajánlat    összegének megadásával   elektronikus   úton   vételi   ajánlatot   tehet   az   ingóságra. (Vht. 132/F. §. (2) bekezdés) 15.    Ha    az    árverező    vételi    ajánlatának    közzétételét    követően    az elektronikus   árverési   rendszer   újabb   vételi   ajánlatot   tesz   közzé   a licitnaplóban,   az   árverező   kérelmére   a   végrehajtó   3   munkanapon belül   intézkedik   az   árverési   előleg   átutalási   költséggel   csökkentett részének    visszautalásáról;    kérelem    hiányában    az    árverési    vevőn kívüli   többi   árverezőnek   az   előleget   az   árverés   befejezése   után   kell visszautalni. (Vht. 132/F. §. (4) bekezdés) 16.     Ha     az     árverező     ingatlanszerzése     engedélyhez     kötött,     az elektronikus   árverési   rendszer   árverezőként   történő   használatához szükséges   felhasználói   név   és   jelszó   aktiválásának   az   is   feltétele, hogy        az        ingatlanszerzési        engedélyét        a        végrehajtónak bemutassa.(Vht. 145/C. (2) bekezdés) 17.   A   vételi   ajánlatot   az   elektronikus   árverési   rendszer   akkor   nem teszi   közzé   az   árveréshez   tartozó   licitnaplóban,   ha   az   nem   éri   el   a becsérték   50%-át,   lakóingatlan   esetében   a   147.   §   (3)   bekezdésében foglalt    feltételek    fennállása    esetén    a    becsérték    összegét,    illetve annak    70    %-át,    vagy    nem    haladja    meg    legalább    a    licitküszöb összegével    az    előzőleg    közzétett    vételi    ajánlatot.    (Vht.    145/C.    (3) bekezdés) 18.   Az   ingatlan   kikiáltási   ára   a   becsérték   összege.   (Vht.   147.   §.   (1) bekezdése) 19.   Az   ingatlanra   –   a   (3)   bekezdésben   foglat   kivétellel   –   legalább   a kikiáltási    ár    felének    megfelelő    összeggel    tehető    érvényes    vételi ajánlat. (Vht. 147. §. (2) bekezdés.) Lakóingatlanra    legalább    a    kikiáltási    ár    70%-ának-    fogyasztóval kötött   szerződésen   alapuló   követelés   behajtása   esetén   legalább   a kikiáltási    árának    –    megfelelő    összeggel    tehető    érvényes    vételi ajánlat,    ha    az    adósnak    ez    az    egyetlen    lakóingatlana,    lakóhelye ebben    van,    és    a    végrehajtási    eljárás    megindítását    megelőző    6 hónapban is ebben volt.(Vht. 147. §. (3) bekezdés). 20. Lakóingatlannak kell tekinteni (Vht. 147. §. (4) bekezdés):    a)   a   lakás   céljára   létesített   és   az   ingatlan-nyilvántartásban   lakóház vagy       lakás       megnevezéssel       nyilvántartott       vagy       ilyenként feltüntetésre   váró   ingatlant   (tulajdoni   illetőséget)   a   hozzá   tartozó földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki,   b)   az   ingatlan-nyilvántartásban   tanyaként   feltüntetett   lakó-,   illetőleg gazdasági   épületet,   épületcsoportot   és   az   azonos   helyrajzi   szám alatt hozzá tartozó föld együttesét. 21.     Az     árverési     vevő     köteles     a     teljes     vételárat     az     árverési jegyzőkönyv      aláírásának      napjától      -      ha      pedig      az      árverést jogorvoslattal    támadták    meg,    a    jogorvoslatot    elbíráló    határozat rendelkezése   szerint   annak   jogerőre   emelkedésétől   -   számított   15 napon   belül   befizetni   vagy   átutalni   a   végrehajtói   letéti   számlára;   ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. (Vht. 149. §. (1) bekezdés) 22.    A    végrehajtó    a    vételár    megfizetésére    legfeljebb    2    hónapig terjedő   halasztást   adhat,   ha   ezt   a   vételár   nagyobb   összege   vagy más     fontos     körülmény     indokolttá     teszi.     A     vételár     előleggel csökkentett     összege     után     az     esedékesség     napjától     a     Polgári Törvénykönyv    szerinti    késedelmi    kamatot    kell    fizetni,    amely    a végrehajtás    során    befolyt    összeget    növeli.    (Vht.    149.    §.    (2)-(3) bekezdés) 23.   Ha   az   árverési   vevőnek   az   adóssal   szemben   olyan   követelése van,   amelyre   vonatkozóan   a   végrehajtást   elrendelték,   az   árverési vevő   -   a   kiköltözési   kötelezettségének   a   154/B.   §   szerint   eleget   tevő adóst    megillető    összeg    kivételével    -    visszatarthatja    az    árverési vételárat,   vagy   azt   a   részét,   amely   a   követelésének   a   kielégítéséhez szükséges. (Vht. 150. §. (1) bekezdés) 24.   Ha   az   árverési   vevő   a   teljes   vételárat   kifizette,   és   az   árveréstől számított     30     nap     eltelt,     a     végrehajtó     megküldi     az     árverési jegyzőkönyv másolatát (Vht. 153. §. (2) bekezdés)   a) az árverési vevő részére az árverési vétel igazolása céljából,   b)   az   ingatlanügyi   hatóság   részére   az   árverési   vevő   tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése végett. 25.   A   végrehajtó   a   tulajdonjog   bejegyzési   eljárás   megindítása   iránti megkeresésében    tájékoztatja    az    ingatlanügyi    hatóságot    az    adós adóazonosító   jeléről,   adóazonosító   jel   hiányában   az   adós   nevéről, születési   helyéről,   idejéről,   anyja   leánykori   nevéről   és   lakóhelyéről (nem         magyar         állampolgárságú         magánszemélynek         az útlevélszámáról),      továbbá      arról,      hogy      az      árverés      jogerőre emelkedett,    és    az    árverési    vételárat    kifizették.    (Vht.    153.    §.    (3) bekezdés) 26.   Az   elektronikus   árverési   rendszer   az   árverés   befejezését   -   ha pedig   arra   nem   került   sor,   a   licitnapló   végrehajtó   általi   lezárását   - követő    30.    napon    automatikusan    törli    az    elektronikus    árverési hirdetmények   nyilvántartásából   az   árverési   hirdetményt   és   a   hozzá tartozó licitnaplót. (Vht. 153. §. (4) bekezdés) 27.   Ha   az   árverési   vevő   a   teljes   vételárat   kifizette,   és   az   árveréstől számított   30   nap   eltelt,   a   végrehajtó   az   árverésen   megvett   ingatlant átadja az árverési vevőnek. (Vht. 154. §. (1) bekezdés) 28.   Az   ingatlan   után   az   adó   és   más   köztartozás   az   árverési   vevőt   az árverés napjától terheli.(Vht. 154. §. (2) bekezdés) 29.   Az   ingatlan   után   járó   bérösszeg   (haszonbér)   az   árverési   vevőt   az árverés    utáni    legközelebbi    esedékességi    időponttól    illeti    meg, feltéve,   hogy   az   árverési   vevő   az   árverésről   a   bérlőt   (haszonbérlőt) ezelőtt    az    időpont    előtt    értesítette.    Az    értesítés    elmulasztásából vagy   a   késedelmes   értesítésből   eredő   kár   az   árverési   vevőt   terheli. (Vht. 154. §. (3) bekezdés) 30.   Az   adós   és   az   adós   jogán   az   ingatlanban   lakó   személyek   -   a   (3) és   (4)   bekezdésben   foglalt   kivétellel   -   az   árveréstől   számított   30. napig,   ha   a   végrehajtó   ennél   hosszabb   határidőt   adott   a   vételár megfizetésére,     eddig     az     időpontig,     jogorvoslat     előterjesztése esetén    pedig    az    erről    szóló    határozat    rendelkezése    szerint    a határozat   jogerőre   emelkedésétől   számított   15.   napig   kötelesek   az ingatlant    ingóságaiktól    kiürítve    elhagyni,    és    biztosítani,    hogy    a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek. (Vht. 154/A. §.) 31.   Az   adós   és   a   vele   lakó   személyek   ideiglenesen   mentesülnek   a kiköltözési   kötelezettség   alól,   ha   a   vételár   kifizetése   határidőben nem   történt   meg;   ebben   az   esetben   a   teljes   vételár   kifizetésétől számított   30   napon   belül   kell   kiköltözni   az   ingatlanból.   (Vht.   154/A. §. (3) bekezdés) 31.1.   A   végrehajtást   foganatosító   bíróság   az   adósnak   a   -   becsérték közlésének   kézhezvételétől   számított   15   napon   belül   előterjesztett   - kérelmére   az   ingatlan   elhagyására   egyszeri   halasztást   adhat,   ha   az ingatlan   a   147.   §   (3)   és   (4)   bekezdésében   foglaltaknak   megfelel,   és az   adós   az   elhelyezését   ideiglenesen   sem   tudja   biztosítani.   Nincs helye     halasztásnak,     ha     az     adóst     az     eljárás     során     korábban rendbírsággal    sújtották,    vagy    kérelmére    a    bíróság    legalább    6 hónapra   a   halasztásra   is   okot   adó   körülmény   miatt   a   végrehajtást felfüggesztette. (Vht. 154/A. §. (4) bekezdés) 31.2.    A    halasztás    időtartama    legfeljebb    az    árverés    időpontjától számított 6 hónapig terjedhet. Vht. 154/A. §. (5) bekezdés) 32.   Ha   a   kiköltözésre   a   Vht.   154/A.   §.   (1)   és   (5)   bekezdésben   foglalt időpontig   nem   került   sor   az   árverési   vevő   a   kiköltözési   határidő lejártát   követő   15.   napig   kérelmezheti   az   ingatlan   kiürítését.   (Vht. 154/A. §. (10) bekezdés) 33.    A    végrehajtó    köteles    –    a    lakóingatlan    kiürítésére    irányuló kérelem    részére    történt    kézbesítését    követő    8    napon    belül    tájékoztatni   a   lakóingatlan   fekvése   szerint   illetékes   jegyzőt   arról, hogy    az    árverési    vevő    az    ingatlan    kiürítésére    irányuló    kérelmet terjesztett elő. (Vht. 154/A. §. (11) bekezdés). 34.    A    végrehajtó    az    árverési    vevő    kérelmére    -szükség    esetén rendőrség     közreműködésével     -     akkor     intézkedik     az     ingatlan kiürítése   iránt   a   182.   §   és   a   182/A.   §   megfelelő   alkalmazásával,   ha   a (11)   bekezdés   szerint   a   jegyző   részére   megküldött   tájékoztatástól számított 60 nap eltelt. (Vht. 154/A §. (12) bekezdés) 35.   Ha   az   adós   a   kiköltözési   kötelezettségének   a   154/A.   §   (1)   és   (5) bekezdésben     foglalt     határidőben     eleget     tett,     és     az     ingatlant kiürített      állapotban,      az      árverési      hirdetményben      feltüntetett tartozékokkal     együtt     átadja     az     árverési     vevőnek,     az     ingatlan kiürítését,    de    legkésőbb    a    kiköltözési    határidő    lejártát    követő    8 napon    belül    előterjesztett    kérelmére    megilleti    (Vht.    154/B.    (1) bekezdés) a) az 5 millió forint alatti árverési vételár esetén annak 1%-ának, b)   5   millió   forint   és   azt   meghaladó   összegű   árverési   vételár   esetén 50 000 forint és az 5 millió forint feletti rész 0,5%-ának, c)   10   millió   Ft   és   azt   meghaladó   összegű   árverési   vételár   esetén   75 000   forint   és   a   10   millió   forint   feletti   rész   0,25%-ának   megfelelő összeg. 35.1.       A       végrehajtó       a       kifizetés       feltételeinek       fennállását jegyzőkönyvben    rögzíti,    melyet    a    feleknek    kézbesít;    az    összeg kifizetése   iránt   a   jegyzőkönyv   kézbesítését   követő   15.   nap   elteltével, kifogás   esetén   a   jogerős   elbírálásáról   szóló   végzés   alapján,   annak kézhezvételét   követő   15   napon   belül   intézkedik.   A   kifizetés   után fennmaradó   összeg   minősül   végrehajtás   során   befolyt   összegnek, ez     használható     fel     a     végrehajtási     költségek     és     a     követelés kielégítésére. (Vht. 154/B. §. (2) bekezdés).