Általános tájékoztatás

GDPR Szabályzat

Irodánk GDPR szabályzata az alábbi hivatkozásra kattinva tölthető le

http://www.bakovharveres.hu/GDPR_Szabalyzat_2018.pdf

Tájékoztatás

A bírósági végrehajtási eljárás alanyai részére

1. A bírósági végrehajtási eljárás alanyai a felek (jogosult-végrehajtást kérő, kötelezett-adós és az eljáró végrehajtó) - jogait és kötelezettségeit az eljárás során a Bírósági Végrehajtásról szóló, többször módosított 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.) határozza meg. 2. A Vht. 225. § (2) bekezdése értelmében a bírósági végrehajtási eljárás mint polgári nemperes eljárás a bíróság eljárásával azonos. A bírósági végrehajtó hatáskörében tett intézkedése a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162 §. értelmében mindenkire kötelező. 3. A Vht. 45/A. § (1) bekezdése szerint a végrehajtást foganatosító bíróság 500 000 Ft-ig terjedő rendbírsággal sújtja az adóst vagy a végrehajtási eljárásban közreműködésre kötelezett személyt, szervezetet, ha a végrehajtásból eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a végrehajtást végző hatóság intézkedésének eredményességét akadályozó magatartást tanúsít. 4. A Vht. 42. § (1) (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási cselekményeket - vasárnap és munkaszüneti nap kivételével - bármely napon, reggel 6 óra és este 10 óra között lehet elvégezni. A Vht. 43- 45. § szerint a végrehajtás során a végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát, gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. Szükség esetén az adós lezárt lakását, a tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja. Ha az ingatlan vagy a helyiség felnyitása csak a zár vagy lakat eltávolításával lehetséges, a végrehajtó az új zár, lakat kulcsát az ingatlan fekvése szerinti rendőrkapitányságon helyezi el, ahol azt az adós vagy a vele együtt lakó nagykorú családtagja átveheti. Ellenszegülés esetén a végrehajtó közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordul, amely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett. 5.A bírósági végrehajtó és a bírósági végrehajtó - helyettes a 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyv (továbbiakban Btk.) 459.§ (1) bekezdés 11.) h.) pontja értelmében hivatalos személy. Az ellene elkövetett bűncselekmény - a Btk. szerint minősítő körülmény súlyosabb büntetési tétel jogkövetkezményét vonja maga után. 6. A bírósági végrehajtási eljárás során felmerülő költséget a Vht. 34. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli. Az (5) bekezdés szerint, ha az adós a végrehajtási eljárás során a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, a végrehajtást kérő köteles a végrehajtási költségek kielégítéséről is gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén ezen összeg megfizetéséért az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel. 7. A végrehajtó intézkedése ellen a Vht. 217. § szerinti végrehajtási kifogásnak (jogorvoslati kérelemnek) van helye, amelyet a kézbesítéstől számított 15 napon belül, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságnak címezve az eljáró végrehajtónál kell előterjeszteni. A kifogásban meg kell jelölni a kifogásolt végrehajtói intézkedést, és azt, hogy a kifogást előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból, mennyiben kívánja. A végrehajtási kifogás az eljárás folytatására a Vht. 222.§ alapján nem halasztó hatályú, de a bíróság a jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig az eljárást felfüggesztheti a Vht. 49. § (1) bekezdése alapján. 8. A jogorvoslati eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (8) bekezdése értelmében illetékköteles, a jogorvoslati eljárás kérelmezője a bíróság felhívására 15 000 Ft illetéket köteles megfizetni. A bírósági végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó alapvető jogszabályok: 1. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 2. a polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény 3. az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 4. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 5. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 2011. évi CLXX. 6. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 7. a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 8. a bírósági végrehajtói díjszabásról 35/2015 (XI.10.) IM. Rendelet 9. a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 10. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31) Kormányrendelet.

Általános

tájékoztatás

GDPR Szabályzat

Irodánk GDPR szabályzata az alábbi hivatkozásra kattinva

tölthető le

http://www.bakovharveres.hu/GDPR_Szabalyzat_2018.pdf

Tájékoztatás

A bírósági végrehajtási eljárás alanyai részére

1. A bírósági végrehajtási eljárás alanyai a felek (jogosult- végrehajtást kérő, kötelezett-adós és az eljáró végrehajtó) - jogait és kötelezettségeit az eljárás során a Bírósági Végrehajtásról szóló, többször módosított 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.) határozza meg. 2. A Vht. 225. § (2) bekezdése értelmében a bírósági végrehajtási eljárás mint polgári nemperes eljárás a bíróság eljárásával azonos. A bírósági végrehajtó hatáskörében tett intézkedése a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162 §. értelmében mindenkire kötelező. 3. A Vht. 45/A. § (1) bekezdése szerint a végrehajtást foganatosító bíróság 500 000 Ft-ig terjedő rendbírsággal sújtja az adóst vagy a végrehajtási eljárásban közreműködésre kötelezett személyt, szervezetet, ha a végrehajtásból eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a végrehajtást végző hatóság intézkedésének eredményességét akadályozó magatartást tanúsít. 4. A Vht. 42. § (1) (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási cselekményeket - vasárnap és munkaszüneti nap kivételével - bármely napon, reggel 6 óra és este 10 óra között lehet elvégezni. A Vht. 43- 45. § szerint a végrehajtás során a végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát, gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. Szükség esetén az adós lezárt lakását, a tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja. Ha az ingatlan vagy a helyiség felnyitása csak a zár vagy lakat eltávolításával lehetséges, a végrehajtó az új zár, lakat kulcsát az ingatlan fekvése szerinti rendőrkapitányságon helyezi el, ahol azt az adós vagy a vele együtt lakó nagykorú családtagja átveheti. Ellenszegülés esetén a végrehajtó közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordul, amely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett. 5.A bírósági végrehajtó és a bírósági végrehajtó - helyettes a 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyv (továbbiakban Btk.) 459.§ (1) bekezdés 11.) h.) pontja értelmében hivatalos személy. Az ellene elkövetett bűncselekmény - a Btk. szerint minősítő körülmény súlyosabb büntetési tétel jogkövetkezményét vonja maga után. 6. A bírósági végrehajtási eljárás során felmerülő költséget a Vht. 34. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli. Az (5) bekezdés szerint, ha az adós a végrehajtási eljárás során a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, a végrehajtást kérő köteles a végrehajtási költségek kielégítéséről is gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén ezen összeg megfizetéséért az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel. 7. A végrehajtó intézkedése ellen a Vht. 217. § szerinti végrehajtási kifogásnak (jogorvoslati kérelemnek) van helye, amelyet a kézbesítéstől számított 15 napon belül, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságnak címezve az eljáró végrehajtónál kell előterjeszteni. A kifogásban meg kell jelölni a kifogásolt végrehajtói intézkedést, és azt, hogy a kifogást előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból, mennyiben kívánja. A végrehajtási kifogás az eljárás folytatására a Vht. 222.§ alapján nem halasztó hatályú, de a bíróság a jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig az eljárást felfüggesztheti a Vht. 49. § (1) bekezdése alapján. 8. A jogorvoslati eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (8) bekezdése értelmében illetékköteles, a jogorvoslati eljárás kérelmezője a bíróság felhívására 15 000 Ft illetéket köteles megfizetni. A bírósági végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó alapvető jogszabályok: 1. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 2. a polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény 3. az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 4. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 5. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 2011. évi CLXX. 6. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 7. a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 8. a bírósági végrehajtói díjszabásról 35/2015 (XI.10.) IM. Rendelet 9. a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 10. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31) Kormányrendelet.