Általános tájékoztatás

GDPR Szabályzat

Irodánk GDPR szabályzata az alábbi hivatkozásra kattinva tölthető le

http://www.bakovharveres.hu/GDPR_Szabalyzat_2018.pdf

Tájékoztatás

A bírósági végrehajtási eljárás alanyai részére

1.    A    bírósági    végrehajtási    eljárás    alanyai    –    a    felek    (jogosult-végrehajtást    kérő,    kötelezett-adós    és    az    eljáró    végrehajtó)    -    jogait    és kötelezettségeit   az   eljárás   során   a   Bírósági   Végrehajtásról   szóló,   többször   módosított   1994.   évi   LIII.   törvény   (a   továbbiakban   Vht.) határozza meg. 2.   A   Vht.   225.   §   (2)   bekezdése   értelmében   a   bírósági   végrehajtási   eljárás   –   mint   polgári   nemperes   eljárás   –   a   bíróság   eljárásával   azonos.   A bírósági   végrehajtó   hatáskörében   tett   intézkedése   a   bíróságok   szervezetéről   és   igazgatásáról   szóló   2011.   évi   CLXI.   törvény   162   §. értelmében mindenkire kötelező. 3.   A   Vht.   45/A.   §   (1)   bekezdése   szerint   a   végrehajtást   foganatosító   bíróság   500   000   Ft-ig   terjedő   rendbírsággal   sújtja   az   adóst   vagy   a végrehajtási     eljárásban     közreműködésre     kötelezett     személyt,     szervezetet,     ha     a     végrehajtásból     eredő,     jogszabályban     foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a végrehajtást végző hatóság intézkedésének eredményességét akadályozó magatartást tanúsít.   4.   A   Vht.   42.   §   (1)   (2)   bekezdése   úgy   rendelkezik,   hogy   a   végrehajtási   cselekményeket   -   vasárnap   és   munkaszüneti   nap   kivételével   - bármely   napon,   reggel   6   óra   és   este   10   óra   között   lehet   elvégezni.   A   Vht.   43-   45.   §   szerint   a   végrehajtás   során   a   végrehajtó   megtekintheti és   átvizsgálhatja   az   adós   lakását   és   egyéb   helyiségét,   bármely   vagyontárgyát,   gazdasági   tevékenységével   kapcsolatos   iratait.   Szükség esetén   az   adós   lezárt   lakását,   a   tartózkodási   helyéül   szolgáló   vagy   egyéb   helyiségét,   a   hozzájuk   vezető   bejáratot,   továbbá   az   adós   bútorát vagy   más   ingóságát   felnyithatja.   Ha   az   ingatlan   vagy   a   helyiség   felnyitása   csak   a   zár   vagy   lakat   eltávolításával   lehetséges,   a   végrehajtó   az új   zár,   lakat   kulcsát   az   ingatlan   fekvése   szerinti   rendőrkapitányságon   helyezi   el,   ahol   azt   az   adós   vagy   a   vele   együtt   lakó   nagykorú családtagja    átveheti.    Ellenszegülés    esetén    a    végrehajtó    közvetlenül    a    legközelebbi    helyi    rendőri    szervhez    fordul,    amely    köteles    a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett. 5.A   bírósági   végrehajtó   és   a   bírósági   végrehajtó   -   helyettes   a   2012.   évi   C.   törvény   a   Büntető   törvénykönyv   (továbbiakban   Btk.)   459.§   (1) bekezdés   11.)   h.)   pontja   értelmében   hivatalos   személy.   Az   ellene   elkövetett   bűncselekmény   -   a   Btk.   szerint   minősítő   körülmény   súlyosabb büntetési tétel jogkövetkezményét vonja maga után. 6.   A   bírósági   végrehajtási   eljárás   során   felmerülő   költséget   a   Vht.   34.   §   (1)   bekezdése   értelmében   a   végrehajtást   kérő   előlegezi   és   az   adós viseli.   Az   (5)   bekezdés   szerint,   ha   az   adós   a   végrehajtási   eljárás   során   a   végrehajtást   kérőnek   fizette   meg   a   követelés   összegét,   a végrehajtást   kérő   köteles   a   végrehajtási   költségek   kielégítéséről   is   gondoskodni.   Ennek   elmulasztása   esetén   ezen   összeg   megfizetéséért az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel. 7.    A    végrehajtó    intézkedése    ellen    a    Vht.    217.    §    szerinti    végrehajtási    kifogásnak    (jogorvoslati    kérelemnek)    van    helye,    amelyet    a kézbesítéstől   számított   15   napon   belül,   a   Budapesti   XVIII.   és   XIX.   Kerületi   Bíróságnak   címezve   az   eljáró   végrehajtónál   kell   előterjeszteni.   A kifogásban   meg   kell   jelölni   a   kifogásolt   végrehajtói   intézkedést,   és   azt,   hogy   a   kifogást   előterjesztő   az   intézkedés   megsemmisítését   vagy megváltoztatását   milyen   okból,   mennyiben   kívánja.   A   végrehajtási   kifogás   az   eljárás   folytatására   a   Vht.   222.§   alapján   nem   halasztó hatályú, de a bíróság a jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig az eljárást felfüggesztheti a Vht. 49. § (1) bekezdése alapján. 8.   A   jogorvoslati   eljárás   az   illetékekről   szóló   1990.   évi   XCIII.   törvény   43.   §   (8)   bekezdése   értelmében   illetékköteles,   a   jogorvoslati   eljárás kérelmezője a bíróság felhívására 15 000 Ft illetéket köteles megfizetni. A bírósági végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó alapvető jogszabályok: 1. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 2. a polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény 3. az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 4. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 5.   a   hitelszerződésből   eredő   kötelezettségeiknek   eleget   tenni   nem   tudó   természetes   személyek   lakhatásának   biztosításáról   2011.   évi CLXX. 6.   A   Kúriának   a   pénzügyi   intézmények   fogyasztói   kölcsönszerződéseire   vonatkozó   jogegységi   határozatával   kapcsolatos   egyes   kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 7. a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 8. a bírósági végrehajtói díjszabásról 35/2015 (XI.10.) IM. Rendelet 9. a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 10.      A   mező-   és   erdőgazdasági   hasznosítású   földek   végrehajtási,   felszámolási   vagy   önkormányzati   adósságrendezési   eljárás   keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31) Kormányrendelet.

Általános

tájékoztatás

GDPR Szabályzat

Irodánk GDPR szabályzata az alábbi hivatkozásra kattinva

tölthető le

http://www.bakovharveres.hu/GDPR_Szabalyzat_2018.pdf

Tájékoztatás

A bírósági végrehajtási eljárás alanyai részére

1.    A    bírósági    végrehajtási    eljárás    alanyai    –    a    felek    (jogosult- végrehajtást   kérő,   kötelezett-adós   és   az   eljáró   végrehajtó)   -   jogait   és kötelezettségeit    az    eljárás    során    a    Bírósági    Végrehajtásról    szóló, többször   módosított   1994.   évi   LIII.   törvény   (a   továbbiakban   Vht.) határozza meg. 2.   A   Vht.   225.   §   (2)   bekezdése   értelmében   a   bírósági   végrehajtási eljárás    –    mint    polgári    nemperes    eljárás    –    a    bíróság    eljárásával azonos.    A    bírósági    végrehajtó    hatáskörében    tett    intézkedése    a bíróságok    szervezetéről    és    igazgatásáról    szóló    2011.    évi    CLXI. törvény 162 §. értelmében mindenkire kötelező. 3.   A   Vht.   45/A.   §   (1)   bekezdése   szerint   a   végrehajtást   foganatosító bíróság   500   000   Ft-ig   terjedő   rendbírsággal   sújtja   az   adóst   vagy   a végrehajtási      eljárásban      közreműködésre      kötelezett      személyt, szervezetet,     ha     a     végrehajtásból     eredő,     jogszabályban     foglalt kötelezettségének    nem    tesz    eleget,    vagy    a    végrehajtást    végző hatóság   intézkedésének   eredményességét   akadályozó   magatartást tanúsít.   4.   A   Vht.   42.   §   (1)   (2)   bekezdése   úgy   rendelkezik,   hogy   a   végrehajtási cselekményeket    -    vasárnap    és    munkaszüneti    nap    kivételével    - bármely   napon,   reggel   6   óra   és   este   10   óra   között   lehet   elvégezni.   A Vht.     43-     45.     §     szerint     a     végrehajtás     során     a     végrehajtó megtekintheti   és   átvizsgálhatja   az   adós   lakását   és   egyéb   helyiségét, bármely    vagyontárgyát,    gazdasági    tevékenységével    kapcsolatos iratait.   Szükség   esetén   az   adós   lezárt   lakását,   a   tartózkodási   helyéül szolgáló     vagy     egyéb     helyiségét,     a     hozzájuk     vezető     bejáratot, továbbá   az   adós   bútorát   vagy   más   ingóságát   felnyithatja.   Ha   az ingatlan     vagy     a     helyiség     felnyitása     csak     a     zár     vagy     lakat eltávolításával   lehetséges,   a   végrehajtó   az   új   zár,   lakat   kulcsát   az ingatlan   fekvése   szerinti   rendőrkapitányságon   helyezi   el,   ahol   azt az    adós    vagy    a    vele    együtt    lakó    nagykorú    családtagja    átveheti. Ellenszegülés   esetén   a   végrehajtó   közvetlenül   a   legközelebbi   helyi rendőri    szervhez    fordul,    amely    köteles    a    végrehajtási    eljárásban haladéktalanul     közreműködni     az     ellenszegülés     megszüntetése végett. 5.A   bírósági   végrehajtó   és   a   bírósági   végrehajtó   -   helyettes   a   2012. évi   C.   törvény   a   Büntető   törvénykönyv   (továbbiakban   Btk.)   459.§   (1) bekezdés   11.)   h.)   pontja   értelmében   hivatalos   személy.   Az   ellene elkövetett   bűncselekmény   -   a   Btk.   szerint   minősítő   körülmény   súlyosabb büntetési tétel jogkövetkezményét vonja maga után. 6.   A   bírósági   végrehajtási   eljárás   során   felmerülő   költséget   a   Vht. 34.   §   (1)   bekezdése   értelmében   a   végrehajtást   kérő   előlegezi   és   az adós   viseli.   Az   (5)   bekezdés   szerint,   ha   az   adós   a   végrehajtási   eljárás során   a   végrehajtást   kérőnek   fizette   meg   a   követelés   összegét,   a végrehajtást   kérő   köteles   a   végrehajtási   költségek   kielégítéséről   is gondoskodni.       Ennek       elmulasztása       esetén       ezen       összeg megfizetéséért    az    adós    és    a    végrehajtást    kérő    egyetemlegesen felel. 7.   A   végrehajtó   intézkedése   ellen   a   Vht.   217.   §   szerinti   végrehajtási kifogásnak      (jogorvoslati      kérelemnek)      van      helye,      amelyet      a kézbesítéstől   számított   15   napon   belül,   a   Budapesti   XVIII.   és   XIX. Kerületi      Bíróságnak      címezve      az      eljáró      végrehajtónál      kell előterjeszteni.   A   kifogásban   meg   kell   jelölni   a   kifogásolt   végrehajtói intézkedést,    és    azt,    hogy    a    kifogást    előterjesztő    az    intézkedés megsemmisítését   vagy   megváltoztatását   milyen   okból,   mennyiben kívánja.   A   végrehajtási   kifogás   az   eljárás   folytatására   a   Vht.   222.§ alapján   nem   halasztó   hatályú,   de   a   bíróság   a   jogorvoslati   kérelem jogerős    elbírálásáig    az    eljárást    felfüggesztheti    a    Vht.    49.    §    (1) bekezdése alapján. 8.   A   jogorvoslati   eljárás   az   illetékekről   szóló   1990.   évi   XCIII.   törvény 43.   §   (8)   bekezdése   értelmében   illetékköteles,   a   jogorvoslati   eljárás kérelmezője    a    bíróság    felhívására    15    000    Ft    illetéket    köteles megfizetni. A       bírósági       végrehajtási       eljáráshoz       kapcsolódó       alapvető jogszabályok: 1. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 2. a polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény 3. az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 4.     a     közigazgatási     hatósági     eljárás     és     szolgáltatás     általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 5.   a   hitelszerződésből   eredő   kötelezettségeiknek   eleget   tenni   nem tudó   természetes   személyek   lakhatásának   biztosításáról   2011.   évi CLXX. 6.        A        Kúriának        a        pénzügyi        intézmények        fogyasztói kölcsönszerződéseire         vonatkozó         jogegységi         határozatával kapcsolatos   egyes   kérdések   rendezéséről   szóló   2014.   évi   XXXVIII. törvény 7.   a   bírósági   végrehajtási   ügyvitelről   és   pénzkezelésről   1/2002.   (I. 17.) IM rendelet 8. a bírósági végrehajtói díjszabásról 35/2015 (XI.10.) IM. Rendelet 9.   a   bírósági   végrehajtási   eljárásban   közreműködő   jogi   képviselő díjazásáról 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 10.      A   mező-   és   erdőgazdasági   hasznosítású   földek   végrehajtási, felszámolási       vagy       önkormányzati       adósságrendezési       eljárás keretében   árverés   útján   történő   értékesítésének   szabályairól   szóló 191/2014. (VII.31) Kormányrendelet.